Found 3 Chords by Desa Lukanegara

  1. 4TH Lumpur Lapindo Chords (Em, C, Am, B, G, D)
  2. Jalanan Adalah Sekolah Chords (F, G, E, Am, C, Dm, Bm)
  3. Mereka Yang Berdasi Chords (F, G, C, Bm, Am, Em, Dm)